戴高帽 đái cao mạo
♦ Cao mạo là cái mũ chóp cao. Đái cao mạo nói ví dùng lời khéo léo để nịnh nọt bợ đỡ người khác.