無私 vô tư
♦ Công chính không thiên tư. ★Tương phản: tự tư . ◎Như: vô tư xã hội tắc lương tính phát triển; tự tư xã hội tắc ác tính phát triển ; .