專名 chuyên danh
♦ Tức chuyên hữu danh từ danh từ riêng. ◎Như: Tôn Trung San , Quảng Đông , Hưng Trung hội .