病國殃民 bệnh quốc ương dân
♦ Làm hại nước hại dân. § Cũng nói là họa quốc ương dân .