蒸蒸日上 chưng chưng nhật thượng
♦ Hình dung tiến bộ phát triển không ngừng. ◇Nghiệt hải hoa : Đảo thị hiện tại Âu Châu các quốc, dân quyền đại trương, quốc thế chưng chưng nhật thượng , , (Đệ thập nhất hồi).