必要 tất yếu
♦ Tuyệt đối phải cần, không thể thiếu được. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Dĩ hậu tha tái vấn nhĩ, nhĩ tất yếu khiếu tha đồng ngã thương lượng , (Đệ nhị hồi).