看不起 khán bất khởi
♦ Coi thường, khinh thị. ◇Lỗ Tấn : Nhiên nhi tha môn cô tích, lãnh khốc, khán bất khởi nhân , , (Thả giới đình tạp văn mạt biên , Ngã đích đệ nhất cá sư phụ ).