崩逝 băng thệ
♦ Vua chết. ◇Chiêu Liên : (Thái Định đế) băng thệ hậu, Thanh Cung tiễn tộ, thống tự hữu quy (), , (Khiếu đình tạp lục , Nguyên Thái Định đế ).