拿手 nã thủ
♦ Sở trường, giỏi về. ◎Như: ngã hoàn yếu thỉnh nhĩ môn thường thường ngã đích nã thủ thái ni! ! tôi cũng muốn mời các bạn nếm thử món nấu "tủ" của tôi xem nào!
♦ Chắc, tin là. ◇Hồng Lâu Mộng : Cật liễu ngã giá dược khán, nhược ư dạ gian thụy đích trứ giác, na thì hựu thiêm liễu nhị phần nã thủ liễu , , (Đệ thập hồi) Dùng đơn thuốc của tôi xem, nếu ban đêm uống vào mà ngủ được, thì lúc đó chắc sẽ thêm vài phần nữa.
♦ Chỉ đối tượng có thể dùng làm áp lực, chèn ép. ◇Tỉnh thế nhân duyên truyện : Lão da phương tài bất cai phóng tha, giá thị nhất cá cực hảo đích nã thủ , (Đệ thập tứ hồi).