道理 đạo lí
♦ Sự lí, lẽ phải, quy luật. ◇Thủy hử truyện : Nhĩ giá tư thôn nhân hảo một đạo lí! (Đệ ngũ hồi) Lũ chúng bay ngu ngốc không hiểu đạo lí chi cả!
♦ Lí do, tình lí. ◇Nho lâm ngoại sử : Nhĩ môn thử khắc bất yếu khứ. Điểm đăng hậu, bả thừa hành đích khiếu liễu lai, ngã tựu hữu đạo lí . , , (Đệ ngũ thập nhất hồi).
♦ Trù tính, lo liệu. ◇Ngô Tổ Tương : Giá dạng nghiên cứu liễu bán thiên, hoàn thị đắc bất xuất kết luận, chỉ hảo tạm thì dụng Thích tiên sinh đích chủ trương, đẳng dĩ hậu châm chước tình hình, tái tác đạo lí , , , , (San hồng , Nhị bát).
♦ Xiển dương giảng thuyết một thứ giáo nghĩa nào đó. ◇Liệt nữ truyện : Sinh ư loạn thế bất đắc đạo lí, nhi bách ư bạo ngược bất đắc hành nghĩa, nhiên nhi sĩ giả, vi phụ mẫu tại cố dã , , , (Chu Nam chi thê ).
♦ Đạo nghĩa, đạo đức. ◇Hàn Phi Tử : Phù duyên đạo lí dĩ tòng sự giả, vô bất năng thành , (Giải lão ).
♦ Đạo thuật, pháp lực. ◇Phong thần diễn nghĩa : Kim hữu Trương Quế Phương, dĩ tả đạo bàng môn chi thuật, chinh phạt Tây Kì. Đệ tử đạo lí vi mạt, bất năng trị phục , , 西. , (Đệ tam thất hồi).