家火 gia hỏa
♦ Lửa dùng trong đời sống hằng ngày trong nhà. ◇Tô Thức : Đông Pha tiên sanh vô nhất tiền, Thập niên gia hỏa thiêu phàm duyên , (Kí Ngô Đức Nhân kiêm giản Trần Quý Thường ) Đông Pha tiên sanh không một tiền, Mười năm đốt lửa luyện đan (mà chẳng thành công).
♦ Khí cụ, đồ dùng. ◇Tây du kí 西: Sư đồ môn đô khiết bãi liễu vãn trai, chúng tăng thu thập liễu gia hỏa , (Đệ tam thập lục hồi).
♦ Chi tiêu phí dụng trong nhà. ◇Dụ thế minh ngôn : Giá Dương Khổng Mục nhân tảo vãn bất tiện, hựu lưỡng biên gia hỏa, hốt nhất nhật hồi gia, dữ thê thương nghị, dục bàn hồi gia 便, , , , (Quyển nhị thập cửu, Nguyệt Minh hòa thượng độ Liễu Thúy ).