慘戚 thảm thích
♦ § Cũng viết là thảm thích .
♦ Bi thương thê thiết. ◇Tô Vũ : Ưu tâm thường thảm thích, Thần phong vị ngã bi , (Đáp Lí Lăng ).