狼狽 lang bái
♦ Ngày xưa nói con lang con bái phải dựa nhau đi mới được, lìa nhau thì ngã, vì thế cùng nương tựa nhau gọi là lang bái . ◎Như: lang bái vi gian cùng dựa nhau làm bậy.
♦ Chật vật, khốn khổ. ◇Liêu trai chí dị : Ngã trung nguyên tài tử, ngẫu tao lang bái , (Tiên nhân đảo ) Tôi là bậc tài tử ở Trung nguyên, ngẫu nhiên gặp phải khốn khổ.