馬首欲東 mã thủ dục đông
♦ Đi về phía đông, trở về. § Nguồn gốc: ◇Tả truyện : Loan Yểm viết: "Tấn quốc chi mệnh, vị thị hữu dã. Dư mã thủ dục đông." Nãi quy : ", . ." (Tương Công thập tứ niên ).