落魄 lạc thác
♦ Khốn đốn, bất đắc chí. § Cũng viết là lạc thác .
♦ Hào phóng, không chịu câu thúc. ◇Đỗ Mục : Lạc thác Giang Nam tái tửu hành (Khiển hoài ) Hào phóng ở chốn Giang Nam mang rượu đi.