褫魄 sỉ phách
♦ Mất vía, hết cả hồn phách. ◇Trương Hành : Võng nhiên nhược trình, triều bãi tịch quyện, đoạt khí sỉ phách chi vi giả , , (Đông Kinh phú ).