修羅 tu la
♦ Tu-la một loài giống như quỷ thần, là một đạo trong lục đạo : Thiên, Nhân, A-tu-la, Súc sinh, Ngạ quỷ, Địa ngục , , , , , .