遺蔭 di ấm
♦ Sự che chở, giúp đỡ của tổ tiên. ◇Thẩm Thụ Tiên : Đa lại tổ tông di ấm, đắc lưu mãi mại sanh nhai , (Tam nguyên kí , Thác môi ).