六鑿 lục tạc
♦ Sáu giác quan có lỗ trên người (như mắt, mũi, tai, v.v.).
♦ Có thuyết nói đó là lục tình: hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố: , , , , , .