騷屑 tao tiết
♦ (Trạng thanh) Tiếng gió: xào xạc, rít, hú... ◇Cao Thích : Lai nhạn vô tận thì, Biên phong chánh tao tiết , (Thù Lí Thiếu Phủ ).
♦ Buồn bã đau xót. ◇Nguyên Chẩn : Bạch nhật tốc như phi, Giai thần diệc tao tiết , (Khiển bệnh ).
♦ Nhiễu loạn không yên, động loạn. ◇Đỗ Phủ : Nông sự đô dĩ hưu, Binh nhung huống tao tiết , (Hỉ vũ ).