毗盧 bì lư
♦ Bì Lư tên một vị Phật. § Cũng gọi là Biến Nhất Thiết Xứ , Đại Nhật , Lô Xá Na , Quang Minh Biến Chiếu , Già Na .