真真 chân chân
♦ Tương truyền thời Đường là tên người đẹp trong tranh, nghe gọi tên một trăm ngày liền bước ra thành người thật (Xem Đỗ Tuân Hạc , Tùng song tạp kí ). Sau phiếm chỉ người đẹp.
♦ Thật là, đích xác. ◇Hồng Lâu Mộng : Đề khởi giá ta thoại lai, chân chân Bảo cô nương giáo nhân kính trọng , (Đệ tam thập nhị hồi) Nhắc đến chuyện này, người ta thật là phải kính phục cô Bảo.
♦ Rành rành, rõ mồn một, minh bạch. ◇Lão Xá : Lâu hạ mẫu nữ thuyết thoại đích thanh âm, tha thính đắc chân chân đích , (Nhị mã , Đệ nhị đoạn lục).