飢寒 cơ hàn
♦ Đói rét. Tỉ dụ nghèo khốn thiếu ăn thiếu mặc. ◇Lão tàn du kí : Giá Lão Tàn kí vô tổ nghiệp khả thủ, hựu vô hành đương khả tố, tự nhiên "cơ hàn" nhị tự tiệm tiệm đích tương bức lai liễu , , "" (Đệ nhất hồi).