衣單 y đan
♦ Áo cà sa và giấy thông hành (độ điệp ) của nhà sư.