騷人墨客 tao nhân mặc khách
♦ Người phong nhã khách văn chương. § Xem tao nhân .