無生 vô sinh
♦ Không ra đời, không sống trên đời. ◇Thi Kinh : Tri ngã như thử, Bất như vô sinh , (Tiểu nhã , Điều chi hoa ).
♦ Bất sinh bất diệt, thoát ra ngoài vòng sống chết luân hồi (thuật ngữ Phật giáo).