高義薄雲 cao nghĩa bạc vân
♦ Chỉ nghĩa lí, cảnh giới thơ văn biểu đạt vô cùng cao diệu. ◇Trương Thủ : Hảo cú thì thì úy sầu tuyệt, Ngưỡng tàm cao nghĩa bạc vân thiên , (Vũ trung phục huệ ).
♦ Hình dung người có tiết tháo hành vi nghĩa khí cao lớn. ◇Lí Khai Tiên : Vạn trượng văn quang diêu bắc đẩu, Nhất sanh cao nghĩa bạc vân thiên , (Tặng Thiếu Đường Trương Cử Nhân ).