百衲 bách nạp
♦ § Cũng viết là bách nạp . Áo quần chắp vá bằng nhiều mảnh. Thường chỉ áo nhà sư.