冥搜 minh sưu
♦ Hết sức tìm tòi. ◇Liêu trai chí dị : Bách nhi cầu chi, bất tri sở tại, tiền hậu minh sưu, thù vô đoan triệu, tàm hận nhi quy , , , , (Họa bì ) Cố đuổi theo kêu nài nữa, không biết đi đâu mất. Tìm kiếm trước sau không thấy tăm hơi nào cả, vừa thẹn vừa giận mà trở về.
♦ Khổ nhọc suy nghĩ sâu xa. ◇Vương Xương Linh : Minh quang điện tiền luận cửu trù, Lộc độc binh thư tận minh sưu 殿, (Không hầu dẫn ).