九軍 cửu quân
♦ Lục quân của thiên tử và tam quân của chư hầu, gọi gộp lại là cửu quân .
♦ Quân đông nhiều, đại quân.