水泥 thủy nê
♦ Xi măng (chất liệu kiến trúc). § Cũng gọi là sĩ mẫn thổ .