調笑 điều tiếu
♦ Pha trò, đùa cợt, trào lộng. ◇Lí Bạch : Bất tri thùy gia tử, Điều tiếu lai tương hước , 調 (Mạch thượng tang ).