關稅 quan thuế
♦ Ngày xưa chỉ thuế đánh trên hàng hóa đi qua cửa khẩu vùng bờ biển.
♦ Thuế trưng thu trên các hóa vật xuất nhập biên giới nước.