打賭 đả đổ
♦ Đánh cá, đánh cuộc. ◎Như: ngã sai tha kim thiên nhất định hội lai đích, nhĩ yếu thị bất tín đích thoại, ngã khả dĩ cân nhĩ đả đổ , , .