審美 thẩm mĩ
♦ Xem xét, biết được cái đẹp cái xấu của sự vật. ◇Tần Mục : Nhĩ tại giá lí dã bất năng bất kinh thán quần chúng thẩm mĩ đích nhãn lực (Hoa thành ).