就業 tựu nghiệp
♦ Cầu học. ◇Bắc sử : Tính hiếu văn học, đam cấp phụ thư, thiên lí tựu nghiệp , , (Cao Duẫn truyện ).
♦ Làm việc. ◎Như: tại đạp xuất hiệu môn chi tiền, mỗi cá nhân đô cai tố hảo tựu nghiệp đích chuẩn bị , .