奔蜂 bôn phong
♦ Con ong nhỏ. Cũng gọi là thổ phong ong đất. ◇Trang Tử : Bôn phong bất năng hóa hoắc trục, Việt kê bất năng phục hộc noãn , (Canh Tang Sở ) Ong nhỏ không thể hóa thành sâu đậu, gà đất Việt không thể ấp được trứng chim hộc.