要是 yếu thị
♦ Nếu mà, như quả. ◎Như: yếu thị tha lai liễu, chẩm ma bạn? , ?
♦ Thật là, chính là, điều quan trọng là. ◇Phạm Thành Đại : Vị ngôn lão tương chí, Bất ẩm hà thì lạc? Vị năng vong noãn nhiệt, Yếu thị phạ lãnh lạc , ? , (Độc bạch phó lạc trung lão bệnh hậu ) Bảo rằng già sắp đến, (Nhưng) không uống rượu (bây giờ) thì bao giờ vui? Chưa thể quên được ấm nóng, Chính là vì sợ lạnh lẽo.
♦ Chắc là, có lẽ là. ◇Chu Lượng Công : Thử phụ yếu thị Ẩn Nương, Hồng Tuyến chi lưu , (Thư ảnh , Quyển bát) Người đàn bà này có lẽ là bên nhánh họ nhà Ẩn Nương, Hồng Tuyến.