隨便 tùy tiện
♦ Tùy nghi. ◇Giả Tư Hiệp : Nhược trị xảo nhân, tùy tiện thải dụng, tắc vô sự bất thành , 便, (Tề dân yếu thuật , Viên li ).
♦ Tự tiện, nhậm ý, không câu thúc. ◎Như: tha công tác đích thái độ ngận tùy tiện, nhất điểm dã bất nghiêm cẩn 便, .
♦ Bất cứ, bất kể. § Cũng như nhậm hà , vô luận . ◇Tào Ngu : Giá cá thì hậu, tùy tiện nhất cá tiêu tức khả dĩ tạo thành phong ba, nhĩ yếu tiểu tâm , 便, (Nhật xuất , Đệ nhị mạc).
♦ Giản tiện, giản đơn.