遺遺 di di
♦ An nhàn tự tại, ung dung, không bó buộc. § Cũng như: tiêu diêu tự như . ◇Quản Tử : Phân phân hồ nhược loạn ti, Di di hồ nhược hữu tòng trị , (Xu ngôn ).