正常 chánh thường
♦ Bình thường, phù hợp với quy luật chung. ◎Như: sanh hoạt chánh thường .