衛生 vệ sanh, vệ sinh
♦ Dưỡng sinh, bảo hộ sinh mệnh. ◇Trang Tử : Lão Tử viết: Vệ sinh chi kinh, năng bão nhất hồ? : , ? (Canh Tang Sở ) Lão Tử nói: Phép dưỡng sinh, trước hết phải (tự hỏi) có giữ được Một (tức bản tính) chăng?
♦ Mưu cầu sinh tồn.
♦ Bảo hộ sinh linh. ◇Lí Chí : Hiên Viên Thị chi vương dã, thất thập chiến nhi hữu thiên hạ, sát Xi Vưu ư Trác Lộc chi dã, chiến Viêm Đế ư Phản Tuyền chi nguyên, diệc thâm khổ vệ sinh chi nan, nhi kí kiệt tâm tư dĩ duy chi hĩ , , 涿鹿, , , (Binh thực luận ).
♦ Có thể ngăn ngừa bệnh tật, hữu ích cho sức khỏe. ◇Hạ Diễn : Xuyên bất can tịnh đích y phục, bất vệ sinh 穿, (Thượng Hải ốc diêm hạ , Đệ nhất mạc).
♦ Sạch sẽ, thanh khiết, hợp vệ sinh (hoàn cảnh, sự việc...). ◎Như: phạn thái đô ngận vệ sinh . ◇Ba Kim : Tha thuyết, tại công xưởng lí đãi ngộ thị chẩm dạng địa hoại, công tác thị chẩm dạng địa phồn trọng, thiết bị thị chẩm dạng địa bất hợp vệ sanh , , , (Tân sinh , Nhất cá nhân cách để thành trưởng ).