若此 nhược thử
♦ Này, đây. ◇Cốc lương truyện : Quân nhược hữu ưu Trung Quốc chi tâm, tắc nhược thử thì khả hĩ , (Định Công tứ niên ).
♦ Như vậy, thế này. ◇Lí Ngư : Phàm thử giai ngôn bỉnh di chí hảo, xuất tự trung tâm, cố năng du khoái nhược thử , , (Nhàn tình ngẫu kí , Di dưỡng , Hành lạc ).