天愛 thiên ái
♦ Lòng nhân ái trời sinh. ◇Đào Tiềm : Hiếu phát ấu linh, Hữu tự thiên ái , (Tế tòng đệ kính viễn văn ).