互動 hỗ động
♦ Cảm ứng lẫn nhau. ◇Lí Lăng : Dạ bất năng mị, Trắc nhĩ viễn thính, Hồ già hỗ động, Mục mã bi minh , , , (Đáp Tô Vũ thư ).
♦ Hành vi cảm ứng hỗ tương giữa những thành phần trong xã hội. ◎Như: hợp tác , cạnh tranh , xung đột , v.v.