談不上 đàm bất thượng
♦ Chưa đủ, chưa đạt tới trình độ, không thể nói là. ◎Như: cai triển lãm đàm bất thượng hấp dẫn nhân .