書香世家 thư hương thế gia
♦ Dòng dõi có học vấn. § Cũng như thư hương môn đệ .