拿主意 nã chủ ý
♦ (Xác định phương pháp hoặc đường lối để) lo liệu hoặc giải quyết vấn đề. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhược một liễu lão thái thái, dã chỉ thị bằng nhân khứ khi phụ liễu. Sở dĩ thuyết nã chủ ý yếu khẩn , . (Đệ ngũ thập thất hồi) Cụ mà chết đi thì mặc cho người ta hất hủi thôi. Vì thế tôi bàn với cô, cần phải lo liệu trước đi.