韶刀 thiều đao
♦ Nói lải nhải. § Cũng như la toa , lao thao . ◇Hồng Lâu Mộng : Giả Vân thính tha thiều đao đích bất kham, tiện khởi thân cáo từ , 便 (Đệ nhị thập tứ hồi) Giả Vân thấy ông cậu nói lải nhải không chịu nổi, liền đứng dậy xin về.