不要 bất yêu
♦ Không cần, không muốn. § Trái với muốn, cần. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhược tiểu đích bất tận tâm, trừ phi bất yêu giá não đại liễu , (Đệ lục thập ngũ hồi) Như mà cháu không hết lòng, là chỉ trừ khi cháu không còn cần tới cái "túi óc" này thôi. § Ý nói: Chỉ trừ cháu "mất đầu" mới không hết lòng hầu hạ thôi.
♦ Cấm chỉ, cấm đoán. ◎Như: bất yêu động .
♦ Không thể, xin đừng. § Lời khuyên nhủ, nhắc nhở. ◎Như: đại ca, ngã đích thoại bất yêu vong liễu , .